Oferta

Wynagrodzenie za usługi jest wyliczane elastycznie, przede wszystkim na podstawie przedmiotu sprawy oraz szacowanego czasu jaki będzie poświęcić na daną sprawę. Oczywiście wynagrodzenie jest dostosowywane do potrzeb klienta. Wynagrodzenie może przybrać formę:

  • ryczałtowego
    • za prowadzenie danej sprawy – ustalona z góry stawka niezależna od wyniku sprawy,
    • stała obsługa – ustalona stawka miesięczna
  • godzinowego – określona stawka godzinowa przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy i zaangażowania merytorycznego radcy prawnego
  • mieszana – ustalona stawka ryczałtowa wraz z maksymalną ilością godzin po przekroczeniu, których naliczana jest stawka godzinowa

Do wskazanych stawek, jeśli strony tak uzgodnią w umowie może zostać doliczona stawka procentowa od wartości wygranej w sprawie.

Kancelaria nie prowadzi obsługi prawnej za darmo. Jest jednak możliwe ustalenie innej formy wynagrodzenia np. w zamian za inne świadczenie.

Kancelaria nie praktykuje prowadzenia spraw bez uiszczenia uprzedniej zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Ustalone wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych, kosztów tłumaczeń na język obcy, dojazdów prawnika w miejsce świadczenia usług, ani uzyskania specjalistycznych opinii specjalistów np. rzeczoznawców, chyba że co innego wynika z treści umowy.